Hvad gavner Faunastriber

 

Formålet med at etablere faunastriber er at tilgodese en lang række arter i agerlandet, som mangler levesteder.

Insekter
Faunastriberne vil året rundt stå i stor kontrast til de dyrkede marker – og den variation, som skabes, tiltrækker en lang række insekter. Faunastriber blomstrer over en lang periode, så de bestøvende insekter har en god pollen- og nektarkilde i hele vækstsæsonen. Insekterne bliver tiltrukket af Faunastriberne, fordi de udgør et egnet levested for bladlus, biller, fluer, bier og sommerfugle. Når faunastriberne bliver liggende i flere år, giver det også disse insekter et egnet overvintringssted og dermed øges antallet af insekter yderligere.   

Fugle
Først og fremmest er Faunastriberne et sandt spisekammer for fuglene, både i form af næringen, der er i planterne, men også i kraft af det mylder af insekter, der findes i pletterne. De mange insekter skaber føde for firben og mus, som igen er fødekilde for fugle fra den mindste spurv til de store rovfugle.

Faunastriberne er også et godt fouragerinssted for bl.a. hønsefugles kyllinger. Samtidig giver de jordrugende fugle ekstra muligheder i form af gode redesteder og arealer, hvor yngel kan færdes og finde den nødvendige føde de første leveuger. Desuden skaber Faunastriberne gode skjulemuligheder mod fjender, og når markerne bliver høstet i efteråret.

Faunastriberne er varierede, så de også indeholder arealer med bar jord. Det giver bademuligheder - fuglene støvbader - og gode muligheder for, at yngelen hurtigt kan blive tør efter regnskyl.

Pattedyr
Den blanding, som sås i Faunastriberne, er valgt efter, at den skal tilgodese arter som hare og hjortevildt. Planterne giver således pattedyrene et varieret spisekammer i alle årstiderne. Om sommeren spises grønne skud og knopper, i efteråret spises både planten og dens frø, og om vinteren er det særligt planter, som leverer grøntføde, som dyrene foretrækker.

De kvælstoffikserende planter som kløver og kællingetand giver et proteinrigt foderemne i hele vækstsæsonen, men også cikorie er et vigtigt fødeemne, fordi den forebygger flere sygdomme som svælgbremser og snabelsko, som ses blandt råvildtet. Fodermarvkålen er et egnet foderemne om vinteren, fordi planten forbliver grøn – også om vinteren.

 

Markvildtstiltag som faunastriber, vildtstriber, barjords-striber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for dyrelivet, øger biodiversiteten og naturværdien samtidigt med, at de forbedrer landbrugets image.

Over 500 landmænd har allerede deltaget og sået mere end 1000 kilometer faunastriber.

       

Se hvor meget liv der skabes, når der gives nogle ekstra meter til Faunastriber nær marken.

Se filmen her >>

      

Tilmeld dig Faunastriber

Som landmand er det nemt og billigt for dig at komme med i det populære projekt.

Læs mere og tilmeld dig her >>